Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many radios and TVs are in this area? Play Button eh roo a Bo hU maa Bay see a tee a mo hU maa wo roH may loo nee o waa nee aBeBe yee? Ẹrọ agbọ́hùn-mágbèsì àti amọ́hùn-máwòrán méèló ni ó wà ní agbègbè yì í?
Play Button Do you have a radio station in this area? Play Button shay eh nee eh leh eh roo a Bo aa Beh see nee aBeBe yee? Ṣé ẹ ní ilé ẹ̀rọ agbọ́hùn-mágbèsì ní agbègbè yì í?
Play Button Do you have a TV station in the area? Play Button shay eh nee eh leh eh roo a mo maa wo roH nee aBeBe yee? Ṣé ẹ ní ilé ẹ̀rọ amọ́hùn-máwòrán ní agbègbè yì í?
Play Button Do you have a public announcement system? Play Button shay eh nee eh to ee Po loon go fU awoH aa raa ee loo? Ṣé ẹ ní ètò ìpolongo fún àwọn ará ìlú?
Play Button Where do you post announcements? Play Button ee bo nee eh teen shay ee Po loon go fU awoH aa raa ee loo? Ibo ni ẹ tí n ṣe ìpolongo fún àwọn ará ìlú?
Play Button Is there a local newspaper? Play Button shay ee way ee roo hee ee bee leh waa? Ṣé ìwé ìròhìn ìbílẹ̀ wà?
Play Button Is there a news agency representative nearby? Play Button shay a so jo awoH ee roo hee waa nee to see? Ṣé aṣoojú àwọn ìròhìn wà nítòsí?
Play Button Is there an information center? Play Button shay ee bee ee Po loon go waa? Ṣé ibi ìpolongo wà?
Play Button Do you receive fliers? Play Button shay eh maa ohn Ba awoH ee way ee Po loon go Pen bay lay? Ṣé ẹ má a n gba àwọn ìwé ìpolongo pénbélé?
Play Button Who distribute the fliers? Play Button taa nee o maa ohn Pi awoH ee way ee Po loon go Pen bay lay? Ta ni ó ma n pín àwọn ìwé ìpolongo pénbélé?
Play Button Where do you buy a newspaper? Play Button ee bo nee eh tee ohn raa ee way ee roo yee? Ibo ni ẹ ti n ra ìwé ìròhìn?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page