Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you feel sick? Play Button sheh aa raa eh ko daa? Ṣé ara ẹ kò dá?
Play Button Did you begin to feel sick today? Play Button sheh eh nee nee aa raa eh ko tee daa? Ṣé èní ni ara ẹ kò ti dá?
Play Button How many days have you felt sick? Play Button ee Baa wo nee aa raa eh ko tee daa? Ìgbà wo ni ara ẹ kò ti dá?
Play Button Is the sickness here? Play Button sheh aa raa eh ko daa nee bee? Ṣé ara ẹ kò dá ní'bí?
Play Button Do you feel nauseated? Play Button sheh aa yaa ohn rE eh? Ṣé àyà n rìn ẹ?
Play Button Did the nausea start today? Play Button sheh eh nee nee aa yaa rE rE beh reh? Ṣé èní ni àyà rínrìn bẹ̀rẹ̀?
Play Button How many days have you had the nausea? Play Button ee jo may loo nee aa yaa rE rE naa tee beh reh? Ijọ́ méèló ni àyà rínrìn ná à ti bẹ̀rẹ̀?
Play Button Have you been vomiting? Play Button sheh o tee ohn bee? Ṣé o ti n bì?
Play Button Is there any blood in your vomit? Play Button sheh eh jeh waa nee no eh bee eh? Ṣé ẹ̀jẹ̀ wà nínú èébì ẹ?
Play Button Is there any black color in your vomit? Play Button sheh ohn ko aa laa wo do do waa nee no eh bee eh? Ṣé nkan aláwọ̀ dúdú wà nínú èébì ẹ?
Play Button Have you had any diarrhea? Play Button sheh o tee yaa Beh shee sho? Ṣé o ti yà'gbẹ́ ṣíṣàn?
Play Button How many times have you had diarrhea today? Play Button ee Baa may loo nee o tee ya Beh lay nee? Ìgbà méèló ni o ti yà'gbẹ́ l'èní?
Play Button Would your diarrhea today fill this? Play Button sheh BoBo ee Beh eh lay nee a kU kee nee yee? Ṣé gbogbo ìgbẹ́ ẹ l'èní á kún kiní yì í?
Play Button What color is the diarrhea? Play Button kee nee a wo ee Beh eh? Kiní àwọ̀ ìgbẹ́ ẹ?
Play Button Is it red? Play Button a wo Poo Pa nee? Àwọ̀ pupa ni?
Play Button Is it yellow? Play Button a wo ya loo nee? Àwọ̀ yẹ́lò ni?
Play Button Is it green? Play Button a wo eh way nee? Àwọ̀ ewé ni?
Play Button Is it black? Play Button a wo do do nee? Àwọ̀ dúdú ni?
Play Button When was the last time you had a bowel movement? Play Button ee Baa wo nee o tee ya Beh Beh hE? Ìgbà wo ni o ti yà'gbẹ́ gbẹ̀hìn?
Play Button Has there been any blood in your stool? Play Button sheh eh jeh tee waa nee no ee Beh eh? Ṣé ẹ̀jẹ̀ ti wà nínú ìgbẹ́ ẹ?
Play Button Are you bleeding from your rectum? Play Button sheh eh jeh ohn yo nee no ee dee eh? Ṣé ẹ̀jẹ̀ n yọ nínú ìdí ẹ?
Play Button Have your stools been black? Play Button sheh ee Beh eh do do? Ṣé ìgbẹ́ ẹ dúdú?
Play Button Do you have fever? Play Button sheh o nee ee baa? Ṣé o ní ibà?
Play Button For how many days have you had a fever? Play Button ee jo may loo nee ee baa no tee beh reh? Ijọ́ méèló ní ibà ná à ti bẹ̀rẹ̀?
Play Button Does it burn when you urinate? Play Button sheh ohn jo eh tee o baa ohn to? Ṣé o n jó ẹ tí o bá n tọ̀?
Play Button Does it hurt when you urinate? Play Button sheh ohn dU eh tee o baa ohn to? Ṣé o n dún ẹ tí o bá n tọ̀?
Play Button Are you urinating more than usual? Play Button sheh ohn to jo? Ṣé o n tọ̀ jù?
Play Button Is there blood in the urine? Play Button sheh eh jeh waa nee no ee to no? Ṣé ẹ̀jẹ̀ wà nínú ìtọ̀ ná à?
Play Button When did you eat last? Play Button ee Baa wo nee o jeh ohn Beh hE? Ìgbà wo ni o jẹun gbẹ̀hìn?
Play Button Are you hungry? Play Button sheh eh bee ohn Pa eh? Ṣé ebi n pa ẹ́?
Play Button Do you have worms? Play Button sheh o nee aa raH? Ṣé o ní aràn?
Play Button Do you have malaria? Play Button sheh o nee ee baa? Ṣé o ní ibà?
Play Button Do you have tuberculosis? Play Button sheh o nee ee ko fay way? Ṣé o ní ikọ́ féwe?
Play Button Do you know what I mean by the term HIV? Play Button sheh o mo ohn ko tee ohn jeh aa rU aych ay vee? Ṣé o mọ nkan tí ó n jẹ́ àrùn HIV?
Play Button Do you know what I mean by the term AIDS? Play Button sheh o mo ohn ko tee ohn jeh aa rU eh dee? Ṣé o mọ nkan tí ó n jẹ́ àrùn éèdì?
Play Button Are you infected with the HIV virus? Play Button sheh o nee aa rU aych ay vee? Ṣé o ní àrùn HIV?
Play Button Do you have AIDS? Play Button sheh o nee aa rU eh dee? Ṣé o ní àrùn éèdì?
Play Button You need a blood test for the HIV virus. Play Button o ya kee o sheh a beh wo eh jeh reh fU ko ko roo aych ay vee O yẹ kí o ṣe àbẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ rẹ fún kòkòrò HIV
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page