Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Bend your arm. Play Button yee a Paa eh Yí apá ẹ
Play Button Bend your leg. Play Button yee eh seh eh Yí ẹsẹ̀ ẹ
Play Button Breathe normally. Play Button mee daa daa Mí dáadáa
Play Button Close your eyes. Play Button dee oo jo eh Dí ojú ẹ
Play Button Close your hand. Play Button dee o wo eh Dí ọwọ́ ẹ
Play Button Close your mouth. Play Button Pa eh no eh deh Pa ẹnu ẹ dé
Play Button Cough. Play Button woo ko Wú'kọ́
Play Button Cough some phlegm into this cup. Play Button woo ko keh leh beh see ee no ee fay yee Wú'kọ́ kẹ̀lẹ̀bẹ̀ sí inú ife yì í
Play Button Hold this under your tongue. Play Button fee eh lay yee see a beh a hoH eh Fi eléèyí sí abẹ ahọn ẹ
Play Button Hold your breath. Play Button maa mee Má mì í
Play Button Lie down. Play Button fee eBeh lay leh F'ẹ̀gbẹ́ lé'lẹ̀
Play Button Lie flat. Play Button fee aa yaa lay leh F'àyà lé'lẹ̀
Play Button Lie on your abdomen. Play Button fee ee kU lay leh F'ikùn lé'lẹ̀
Play Button Lie on your back. Play Button fee a yE lay leh F'ẹ̀yìn lé'lẹ̀
Play Button Look at my finger as it moves. Play Button wo o mo ee ka o wo mee bee o tee ohn lo Wo ọmọ ìka ọwọ́ mi bí ó ti n lọ
Play Button Look down. Play Button wo ee leh Wo ilẹ̀
Play Button Look straight. Play Button wo ee waa jo eh Wo iwájú ẹ
Play Button Look up. Play Button wo o kay Wo òkè
Play Button Open. Play Button shee Ṣí
Play Button Open your eyes. Play Button shee oo jo eh Ṣí ojú ẹ
Play Button Open your hand. Play Button shee o wo eh Ṣí ọwọ́ ẹ
Play Button Open your mouth. Play Button shee eh no eh Ṣí ẹnu ẹ
Play Button Push here. Play Button teh ee bee Tẹ ibí
Play Button Sit down. Play Button jo ko Jókò
Play Button Sit up. Play Button jo ko daa daa Jókò dáadáa
Play Button Squeeze here. Play Button fee o wo fU ee bee F'ọwọ́ fún ibí
Play Button Stand on the scale. Play Button do roo see o ree ee who Dúró sí orí ìwọ̀n
Play Button Stand up. Play Button dee day do roo Dìde dúró
Play Button Take a deep breath in and out. Play Button mee see no aa tee see ta Mí sínú àti síta
Play Button Touch my finger with this finger. Play Button fee o wo ko o mo ee ka mee Peh loo o mo ee ka yee F'ọwọ́ kan ọmọ ìka mi pẹ̀lú ọmọ ìka yì í
Play Button Touch your finger to your nose like this. Play Button fee o mo ee ka eh ko ee moo eh baa yee F'ọmọ ìka ẹ kan imú ẹ báàyí
Play Button Turn around. Play Button yee Pa daa Yí padà
Play Button Turn onto this side. Play Button yee seh eBeh ee bee Yí s'ẹ̀gbẹ́ ibí
Play Button Walk like this. Play Button rE baa yee Rìn báàyí
Play Button Walk towards me. Play Button rE waa baa mee Rìn wá bá mi
Play Button You need an X-ray of your chest. Play Button a nee laa tee ya fo to ee no aa yaa eh A ní láti ya fọ́tò inú àyà ẹ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page