Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I need to give you some medicine. Play Button mo nee laa tee fU eh nee eh Bo gee Mo ní láti fún ẹ ní egbògi
Play Button This medicine is for pain. Play Button eh Bo gee yee wa fU aa raa ree roo Egbògi yì í wà fún ara ríro
Play Button This medicine will fight infection. Play Button eh Bo gee yee maa baa aa rU jaa Egbògi yì í ma bá àrùn jà
Play Button Avoid alcohol while taking medicine. Play Button maa sheh lo eh Bo gee Peh loo o tee Po Má ṣe lo egbògi pẹ̀lú ọtí pọ̀
Play Button Take until finished. Play Button loo tee tee o ma fee taH Lò ó títí ó ma fi tán
Play Button Take with food. Play Button loo Peh loo o ohn jeh Lò ó pẹ̀lú óúnjẹ
Play Button Take on an empty stomach (one hour before or two hours after a meal). Play Button loo kee o to jeh ohn (waa kaa tee ko kee o to jeh ohn taa bee waa kaa tee may jee leh hE tee o baa jeh ohn) Lò ó kí o tó jẹun (wákàtí kan kí o tó jẹun tàbí wákàtí mẹ́jì lẹ́hìn tí o bá jẹun)
Play Button Drink plenty of fluids. Play Button moo o mee Poo Po Mu omi púpọ̀
Play Button Avoid taking at the same time as dairy products. Play Button maa sheh loo eh Bo gee Peh loo awoH o ohn jeh tee o nee waa raa nee no Má ṣe lo egbògi pẹ̀lú àwọn óúnjẹ tí ó ní wàrà nínú
Play Button This medicine may change the color of urine or stool. Play Button eh Bo gee yee lay haH nee no a wo ee Beh taa bee ee to Egbògi yì í lè hàn nínú àwọ̀ ìgbẹ́ tàbí ìtọ̀
Play Button Avoid sunlight. Play Button yeh raa fU o rU Yẹra fún oòrùn
Play Button Shake well. Play Button mee daa daa Mì í dáadáa
Play Button Refrigerate (do not freeze). Play Button fee see no eh roo fee ree jee (maa jeh ko gaH) Fí sínú ẹ̀rọ fíríjì (má jẹ̀ kó ó gan)
Play Button May cause heat injury. Play Button o lay fa ko jo eh nee yaH Ó lè fa kó jó ènìyàn
Play Button May cause drowsiness (avoid using dangerous machinery). Play Button o lay fa o yee (yeh raa fU ee loo eh roo to lay woo) Ó lè fa òyì (Yẹra fún ìlò ẹ̀rọ t'óléwu)
Play Button Take by mouth. Play Button loo seh no Lò ó s'ẹnu
Play Button Place drops in affected ear. Play Button fee o mee eh Bo gee see eh tee tee o ohn dU eh Fi omi egbògi sí etí tí ó n dùn ẹ́
Play Button Inject subcutaneously. Play Button gU a beh reh Gun abẹ́rẹ́
Play Button Unwrap and insert one suppository rectally. Play Button to, kee o see kee eh Bo gee ko bo ee ho ee dee Tu, kí o sì ki egbògi kan bọ ihò ìdí
Play Button Spray in nose. Play Button teh see no ee moo Tẹ sínú imú
Play Button Inhale by mouth. Play Button faa seh no Fà s'ẹ́nu
Play Button Insert vaginally. Play Button kee bo ee dee Kì í bọ ìdí
Play Button Place in affected eye. Play Button fee so jo Fi s'ójú
Play Button Apply to skin. Play Button fee Pa raa Fi pa'ra
Play Button Allow to dissolve under tongue without swallowing (sublingual). Play Button jeh kee o too laa beh a hoH laa ee Beh mee Jẹ́ kí ó tùn l'ábẹ́ ahọ́n láì gbemì
Play Button Tablet Play Button eh Bo gee Egbògi
Play Button Capsule Play Button eh Bo gee Egbògi
Play Button Teaspoonful Play Button shee bee kay kay ray Ṣíbí kékeré
Play Button Ounce Play Button mee lee lee taa see Mìlílítàsì
Play Button Puff Play Button feh Fẹ́
Play Button Spray Play Button teh Tẹ
Play Button Patch Play Button dee
Play Button Drop Play Button eh Bo gee o loo mee Egbògi olómi
Play Button Suppository Play Button eh Bo gee ee bo dee Egbògi ìbọ̀dí
Play Button Once daily Play Button eh ko loo jo mo Ẹẹ̀kan l'ójúmọ́
Play Button Twice daily Play Button may jee loo jo mo Mẹ́jì l'ójúmọ́
Play Button Three times daily Play Button may ta loo jo mo Mẹ́ẹ̀ta l'ójúmọ́
Play Button Four times daily Play Button may rE loo jo mo Mẹ́ẹ̀rin l'ójúmọ́
Play Button Five times daily Play Button maa rU loo jo mo Máàrún l'ójúmọ́
Play Button Every twelve hours Play Button waa kaa tee may jee laa may jee laa Wákàtí mẹ́jìlá mẹ́jìlá
Play Button Every eight hours Play Button waa kaa tee may jo may jo Wákàtí mẹ́jọ mẹ́jọ
Play Button Every four hours Play Button waa kaa tee may rE may rE Wákàtí mẹ́rin mẹ́rin
Play Button Every two hours Play Button waa kaa tee may jee may jee Wákàtí méjì méjì
Play Button Every hour Play Button waa kaa tee ko ko Wákàtí kàn kan
Play Button Every morning Play Button aa raa aa roo Àràárọ̀
Play Button Every night Play Button a laa leh Alaalẹ́
Play Button For one week Play Button fU o seh ko Fún ọ̀sẹ̀ kan
Play Button For one month Play Button fU o sho ko Fún oṣù kan
Play Button Today Play Button eh nee Èní
Play Button Now Play Button nee see see yee Nísìsìnyí
Play Button Tomorrow Play Button o laa Ọla
Play Button As needed Play Button bo sheh Baa Bó ṣe gbà
Play Button Pain Play Button ee roo raa Ìrora
Play Button Fever Play Button ee baa Ibà
Play Button Infection Play Button ko aa rU Kó àrùn
Play Button Difficulty breathing Play Button ee nee raa laa tee mee Ìnira láti mí
Play Button Blood pressure Play Button eh jeh Bu Bo no Ẹjẹ̀ gbúgbóná
Play Button High cholesterol Play Button o raa ee no aa raa Po jo Ọrá inú ara pọ̀jù
Play Button Allergies Play Button eh wo Èèwọ̀
Play Button Allergic reaction Play Button o to to eh wo Òtútù èèwọ̀
Play Button Upset stomach, nausea, vomiting Play Button ee no ree rU, aa yaa ree rE, eh bee Inú rírun, àyà rírìn, èébì
Play Button Depression, sadness Play Button ee roo no, ee no bee baa jeh Ìrònú, inú bíbàjẹ́
Play Button Congestion Play Button o fE kE Ọfìkìn
Play Button Cough Play Button ee ko Ikọ́
Play Button Chest pressure Play Button aa yaa lee lay Àyà líle
Play Button Seizure Play Button waa raa Paa Wárápá
Play Button Insomnia Play Button aa ee lay sU Àilèsùn
Play Button Discard remainder when finished. Play Button so eh yee tee o baa koo no tee o baa sheh taH Sọ èyí tí ó bá kù nù tí ó bá ṣe tán
Play Button Apply a thin layer to skin. Play Button fee dee eh Pa raa Fi díẹ̀ para
Play Button Do you understand? Play Button sheh o yee eh? Ṣé ó yé ẹ?
Play Button 1 Play Button oo ko Oókan
Play Button 2 Play Button may jee Méjì
Play Button 3 Play Button may ta Mẹ́ta
Play Button 4 Play Button may rE Mẹ́rin
Play Button 5 Play Button maa rU Máàrún
Play Button 6 Play Button may faa Mẹ́fà
Play Button 7 Play Button may jay Méje
Play Button 8 Play Button may jo Mẹ́jọ
Play Button 9 Play Button may saH Mẹ́sàn
Play Button 10 Play Button may waa Mẹ́wà
Play Button 11 Play Button mo ko laa Mọ́kọ̀nlá
Play Button 12 Play Button may jee laa Méjìlá
Play Button 13 Play Button may taa laa Mẹ́tàlá
Play Button 14 Play Button may rE laa Mẹ́rìnlá
Play Button 15 Play Button maa rU dE loo gU Máàrúndínlogún
Play Button 16 Play Button may rE dE loo gU Mẹ́rìndínlogún
Play Button 17 Play Button may taa dE loo gU Mẹ́tadínlogún
Play Button 18 Play Button may jee dE loo gU Méjìdínlogún
Play Button 19 Play Button o ko dE loo gU Oókandínlogún
Play Button 20 Play Button o gU Ogún
Play Button 30 Play Button o Bo Ọgbọ̀n
Play Button 40 Play Button o go jee Ogójì
Play Button 50 Play Button aa doo ta Aádọ̀ta
Play Button 60 Play Button o go ta Ọgọ̀ta
Play Button 70 Play Button aa doo rE Aádọ̀rin
Play Button 80 Play Button o go rE Ọgọ̀rin
Play Button 90 Play Button aa doo rU Aádọ̀rún
Play Button 100 Play Button o go rU Ọgọ̀rún
Play Button 500 Play Button eh deh Beh ta Ẹdẹ́gbẹ̀ta
Play Button 1,000 Play Button eh Beh rU Ẹgbẹ̀rún
Play Button 10,000 Play Button eh Baa rU Ẹgbaàrún
Play Button 100,000 Play Button eh Baa rU may waa Ẹgbaàrún Mẹ́wà
Play Button 1,000,000 Play Button eh Beh Beh rU Ẹgbẹẹ̀gbẹ̀rún
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page