Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have any of the following diseases? Play Button sheh o nee ee ko nee no awoH aa rU yee? Ṣe o ní ìkan nínú àwọn àrùn yì í?
Play Button AIDS Play Button eh dee Éèdì
Play Button Anemia Play Button eh jeh Ẹjẹ̀
Play Button Arthritis Play Button ee roo raa ee no eh gU Ìrora inú eegun
Play Button Asthma Play Button aa see maa Ásímà
Play Button Bronchitis Play Button o no eh doo Ọnà ẹ̀dọ̀
Play Button Cancer Play Button kaan saa Kánsà
Play Button Chickenpox Play Button aa lay fo Àléfọ́
Play Button Cholera Play Button ko leh raa Kọ́lẹ́rà
Play Button Common cold Play Button o to to Òtútù
Play Button Depression Play Button ee roo no Ìrònú
Play Button Diabetes Play Button daa ya bee tee see Dayabítìsì
Play Button Diphtheria Play Button o fU Ọfun
Play Button Disease of the blood Play Button eh jeh Ẹjẹ̀
Play Button Eczema Play Button ee fo Ifo
Play Button Fungus Play Button boo Bu
Play Button Gonorrhea Play Button Ba jo mo go no Gbajúmọ̀ gono
Play Button Heart failure Play Button ee Pa rU oo ko Ìparun ọkàn
Play Button Heart murmur Play Button aa ee sheh day day oo ko Àiṣedédé ọkàn
Play Button Hepatitis Play Button eh pa taa ee tee see Ẹpatáítìsì
Play Button Herpes Play Button Ba jo mo a pee see Gbajúmọ̀ àpìsì
Play Button Infection anywhere Play Button aa rU nee bee kee bee àrùn níbikíbi
Play Button Influenza Play Button ee baa foo loo Ibà fúlù
Play Button Insect bite that is serious Play Button tee ko ko roo tee o lay woo geh jeh Tí Kòkòrò tí ó l'éwu gé jẹ
Play Button Yellow skin Play Button aa raa ya loo Ara yẹ́lò
Play Button Malaria Play Button maa lay ree aa Màláríà
Play Button Measles Play Button mee soo loo Mísùlù
Play Button Mental disease Play Button way ray Wèrè
Play Button Mumps Play Button o no o fU wee woo Ọnà ọ̀fun wíwú
Play Button Nervous breakdown Play Button ee reh weh see oo ko Ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn
Play Button Paratyphoid fever Play Button ee baa tee o lay woo Ibà tí ó l'éwu
Play Button Peritonsillar abscess Play Button o yU nee o ree aa tee o rU Ọyún ní orí àti ọọrùn
Play Button Plague Play Button aa rU o nee Ba may jee Àrùn onígbá méjì
Play Button Pleuritis Play Button eh doo wee woo Ẹdọ̀ wíwú
Play Button Pneumonia Play Button nee mo nee ya Nimoníà
Play Button Polio Play Button po lee oo Pólíò
Play Button Rabies Play Button tee a jaa geh jeh Tí ajá gé jẹ
Play Button Ringworm Play Button laa Pa laa Pa Lápalápa
Play Button Scabies Play Button ee no aa raa Inọ́ ara
Play Button Scarlet fever Play Button ee baa tee o lay woo Ibà tí ó l'éwu
Play Button Scurvy Play Button aa wo aa raa Àwọ̀ ara
Play Button Sexually transmitted disease (STD) Play Button Ba jo mo Gbajúmọ̀
Play Button Skin disease Play Button aa wo Àwọ̀
Play Button Smallpox Play Button a lay fo tee o lay woo gaH Àléfọ́ tí ó l'éwu gan
Play Button Syphilis Play Button Ba jo mo see fee lee see Gbajúmọ̀ sífílísì
Play Button Tapeworm infection Play Button a roH ohn laa tee o lay woo Arọ̀n nlá tí ó l'éwu
Play Button Tetanus Play Button teh taa no see Tẹ́tánọ́sì
Play Button Tonsillitis Play Button bay loo bay loo Bèlúbèlú
Play Button Trench mouth Play Button eh rE gee eh yE wee woo Erìngì eyín wíwú
Play Button Trichinosis Play Button aa rU aa ro àrùn arọ̀n
Play Button Tuberculosis Play Button ee ko fay way Ikọ́ féwe
Play Button Typhoid fever Play Button ee baa taa ee fo do Ibà táífọ̀dù
Play Button Warts Play Button aa wo aa raa Àwọ̀ ara
Play Button Worms Play Button aa ro Arọ̀n
Play Button Yellow fever Play Button ya loo fee faa Yẹ́ló fifà
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page