Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button kee nee oo roo ko reh? Kíni orúkọ rẹ?
Play Button What is your family name? Play Button kee nee oo roo ko eh bee reh? Kíni orúkọ ẹbí rẹ?
Play Button What is your nationality? Play Button o mo o ree leh eh dee wo nee eh? Ọmọ orílẹ̀ èdè wo ni ẹ́?
Play Button What country were you born in? Play Button o ree leh eh dee wo nee woH bee eh see? Orílẹ̀ èdè wo ni nwọ́n bí ẹ sí?
Play Button How old are you? Play Button o mo o dU may lo nee eh? Ọmọ odún m'èlò ni ẹ́?
Play Button Do you have an identity card? Play Button sheh o nee kaa dee ee daa nee mo? Ṣé o ní káàdì ìdánímọ̀?
Play Button Show me your identification. Play Button fee kaa dee ee daa nee mo reh haH mee Fi káàdì ìdánímọ̀ rẹ hàn mí
Play Button Do you have any bad reactions to medications? Play Button sheh awoH eh Bo gee ko waa tee ko baa eh laa raa moo? Ṣé àwọn egbògi kan wà tí kò bá ẹ l'ára mu?
Play Button What is the name of the medication that causes bad reactions? Play Button kee nee oo roo ko eh Bo gee tee ko baa eh laa raa moo? Kíni orúkọ egbògi tí kò bá ẹ l'ára mu?
Play Button Do you have any allergies to medicines? Play Button sheh awoH eh Bo gee ko waa tee ko baa eh laa raa moo? Ṣé àwọn egbògi kan wà tí kò bá ẹ l'ára mu?
Play Button What is your religion? Play Button kee nee eh sE eh? Kíni ẹ̀sìn ẹ?
Play Button Do you smoke tobacco? Play Button sheh o maa ohn moo to baa ko? Ṣé ò má a n mu tòbákò?
Play Button How many packs of cigarettes do you smoke per day? Play Button see gaa may lo nee o maa ohn moo lo jo mo? Sìgá méèló ni ò má a n mu l'ójúmọ́?
Play Button Are you married? Play Button sheh o nee ee yaa wo? Ṣé o ní ìyàwó?
Play Button Do you have any children? Play Button sheh o nee o mo? Ṣé o ní ọmọ?
Play Button Do you have high blood pressure problems? Play Button sheh o nee ee daa moo eh jeh Boo Bo no? Ṣé o ní ìdàmú ẹ̀jẹ̀ gbúgbóná?
Play Button Do you have diabetes? Play Button sheh o nee daa yaa bee tee see? Ṣé o ní dayabítìsì?
Play Button Do you have blood sugar control problems? Play Button sheh o nee ee daa moo sho gaa Poo Po jo nee no eh jeh? Ṣé o ní ìdàmú ṣúgà púpọ̀jù nínú ẹ̀jẹ̀?
Play Button Do you drink alcohol? Play Button sheh o maa ohn moo o tee? Ṣé ò má a n mu ọtí?
Play Button How much do you weigh? Play Button baa wo nee o tee saH raa to? Báwo ni o ti sanra tó?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page