Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been hurt. Play Button o tee sheh sheh O ti ṣèṣe
Play Button We are all working to help you. Play Button BoBo wa ohn shee sheh laa tee raH eh lo wo Gbogbo wa n ṣiṣẹ́ láti ràn ẹ́ lọ́wọ́
Play Button Help us take care of you. Play Button raH waa lo wo laa tee to jo eh Ràn wá lọ́wọ́ láti tọ́jú ẹ
Play Button We have to remove your clothes. Play Button a nee laa tee bo a sho eh A ní láti bọ́ aṣọ ẹ
Play Button Do you have any bad reactions to any medicine? Play Button sheh awoH eh Bo gee ko waa tee ko baa eh laa raa moo? Ṣé àwọn egbògi kan wà tí kò bá ẹ l'ára mu?
Play Button Have you eaten food in the past six hours? Play Button sheh o tee jeh ohn laa rE waa kaa tee mee faa tee oo ko jaa? Ṣé o ti jẹun láàrin wákàtí mẹ́fà tí ó kọjá?
Play Button Is this injury from a landmine? Play Button sheh o ree PaPa tee o lay woo nee o tee sheh sheh? Ṣé orí pápá tí ó l'éwu ni o ti ṣèṣe?
Play Button Were you shot? Play Button sheh woH yE boH fU eh nee? Ṣé nwọ́n yìnbọn fún ẹ ni?
Play Button Is this from a knife? Play Button sheh a Paa o beh nee eh yee? Ṣé àpá ọ̀bẹ ni éyí?
Play Button Is this from a rock? Play Button sheh a Paa oo koo ta nee eh yee? Ṣé àpá òkúta ni éyí?
Play Button Is this from a vehicle crash? Play Button sheh a Paa laa tee eh woo oo ko nee eh yee? Ṣé àpá láti éwu ọkọ̀ ni éyí?
Play Button Did a person do this to you? Play Button sheh eh nee yaH ko lo sheh eh lay yee? Ṣé ènìyàn kan ló ṣe eléèyí?
Play Button Did you lose consciousness after this happened? Play Button sheh o daa koo leh yE ee Baa tee eh lay yee sheh leh? Ṣé o d'ákú lẹ́hìn ìgbà tí eléèyí ṣẹlẹ̀?
Play Button Did you lose more than this much blood? Play Button sheh eh jeh yo jo eh lay yee lo? Ṣé ẹ̀jẹ̀ yọ ju eléèyí lọ?
Play Button Point to all the parts of your body that hurt. Play Button no wo see BoBo ee bee tee o on dU eh N'ọwọ́ sí gbogbo ibi tí ó n dùn ẹ́
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button sheh o ohn dU eh tee mo baa sheh baa yee? Ṣé ó n dùn ẹ́ tí mo bá ṣe báàyí?
Play Button Move this like this. Play Button Beh eh lay yee baa yee Gbé eléèyí báàyí
Play Button Turn over this way. Play Button sU see bee Sún síbí
Play Button Did you inhale any smoke or very hot air? Play Button sheh o fa eh roo koo taa bee a feh feh Boo Bo no see moo? Ṣé o fa eruku tàbí afẹ́fẹ́ gbúgbóná sí'mú?
Play Button Do your lungs hurt? Play Button sheh eh doo eh ohn dU eh? Ṣé ẹ̀dọ̀ ẹ n dùn ẹ́?
Play Button Are you having trouble breathing? Play Button sheh o nee ee daa moo laa tee mee? Ṣé o ní ìdàmú láti mí?
Play Button This will help avoid infection. Play Button eh lay yee ko nee jeh kee oo ko aa roo Eléèyí kò ní jẹ́ kí o kó ààrùn
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page