Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have ___? Play Button shay o nee ___? Ṣé o ní ___?
Play Button Do you have weapons? Play Button shay o nee awoH ohn ee jaa? Ṣé o ní àwọn oun ìjà?
Play Button Do you have weapons of mass destruction? Play Button shay o nee awoH ohn ee jaa tee oo Paa oo Po loo Po eh nee yaH? Ṣé o ní àwọn oun ìjà tí é pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn?
Play Button Do you have ammunition? Play Button shay o nee awoH oo taa eboH? Ṣé o ní àwọn ọta ìbọn?
Play Button Do you have water? Play Button shay o nee o mee? Ṣé o ní omi?
Play Button Do you have POWs? Play Button shay o nee awoH eh leh woH oo gU? Ṣé o ní àwọn ẹlẹ́wọ̀n oogun?
Play Button Do you need ___? Play Button shay o feh ___? Ṣé o fẹ́ ___?
Play Button I need ___. Play Button mo feh ___ Mo fẹ́ ___
Play Button I need the police. Play Button mo feh oo loo Paa Mo fẹ́ ọlọ́ọ̀pá
Play Button I need help. Play Button mo feh ee raH loo wo Mo fẹ́ ìrànlọwọ
Play Button I need medicine. Play Button mo feh eh Boo gee Mo fẹ́ egbògi
Play Button I need a doctor. Play Button mo feh do kee taa Mo fẹ́ dékítà
Play Button Take me to ___. Play Button moo mee lo ___ Mú mi lọ ___
Play Button I want ___. Play Button mo feh ___ Mo fẹ́ ___
Play Button I want information about ___. Play Button mo feh mo nee Paa ___ Mo fẹ́ mọ̀ nípa ___
Play Button I want water. Play Button mo feh o mee Mo fẹ́ omi
Play Button I want food. Play Button mo feh ohn jeh Mo fẹ́ oúnjẹ
Play Button I want directions. Play Button mo feh ee laa no Mo fẹ́ ìlànà
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page