Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many others? Play Button awoH may loo nee? Àwọn méèlé ni?
Play Button One Play Button oo ko Oékan
Play Button Two Play Button may jee Méjì
Play Button Three Play Button may taa Mẹ́ta
Play Button Four Play Button may rE Mẹ́rin
Play Button Five Play Button maa rU Máàrún
Play Button Six Play Button may faa Mẹ́fà
Play Button Seven Play Button may jeh Méje
Play Button Eight Play Button may jo Mẹ́jọ
Play Button Nine Play Button may saH Mẹ́sàn
Play Button Ten Play Button may waa Mẹ́wà
Play Button Eleven Play Button mo ko laa Mọ́kọ̀nlá
Play Button Twelve Play Button may jee laa Méjìlá
Play Button Thirteen Play Button may taa laa Mẹ́tàlá
Play Button Fourteen Play Button may rE laa Mẹ́rìnlá
Play Button Twenty Play Button oo gU Ogún
Play Button Thirty Play Button oo Bo Ọgbọ̀n
Play Button Forty Play Button oo go jee Ogéjì
Play Button Twenty one Play Button oo ko lay loo gU Oékanlélogún
Play Button Twenty two Play Button may jee lay loo gU Méjìlélogún
Play Button One hundred Play Button oo go rU Ọgọ̀rún
Play Button One hundred and forty one Play Button oo ko lay loo go jo Oékanlélọgọ̀jọ
Play Button Two hundred Play Button ee Ba Igba
Play Button Two hundred and fifty Play Button ee Ba lay laa doo taa Igbalélaádọ̀ta
Play Button One thousand Play Button eh beh rU Ẹgbẹ̀rún
Play Button One thousand four hundred Play Button eh beh rU lay rE wo Ẹgbẹ̀rúnlérínwé
Play Button Two thousand Play Button eh Baa Ẹgbàá
Play Button Two thousand and three Play Button may taa lay leh Baa Mẹ́talélẹgbàá
Play Button A thousand rifles Play Button eboH eh beh rU Ìbọn ẹgbẹ̀rún
Play Button A hundred pistols Play Button eboH kay kay ray oo go rU Ìbọn kékeré ọgọ̀rún
Play Button Twenty tanks Play Button oo ko ee jaa ohn laa oo go Ọkọ̀ ìjà nlá ogún
Play Button Forty cars Play Button oo ko aa yo kay leh oo go jee Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ogéjì
Play Button One thousand warriors Play Button eh beh rU aa jaa gU Ẹgbẹ̀rún ajagun
Play Button One hundred platoons Play Button eh beh aa jaa gU oo go rU Ẹgbẹ́ ajagun ọgọ̀rún
Play Button One hundred soldiers Play Button sho jaa oo go rU Ṣọ́jà ọgọ̀rún
Play Button Twenty policemen Play Button oo loo Paa o gU Ọlọ̀ọ́pá ogún
Play Button Forty ships Play Button o go jee oo ko o jo o mee ogéjì ọkọ̀ ojú omi
Play Button Less than Play Button kay ray see Kéré sí
Play Button More than Play Button jo loo Jù lọ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page